Immortality RoarsМузыкант: Rudra
Альбом: Brahmavidya: Transcendental I
Длительность: 02:15
Категория: Метал,рок

Оригинал: Слова на русском:
Avidyopadhiko jivo mayopadhika ishvara**
Mayavidyagunatita brahma vedantadindima

Sakaram ca nirakaram sagunam cagunatmakam
Tattvam tadbrahma paramamiti vedantadindima

Namaharupabhimana syatsamsara sarvadehinam
Saccidanandadrshti syanmuktir vedantadindima

Saccidanandasatyatve mithyatve namarupayo
Vijnate kimidam jneyamiti vedantadindima

Avidyopadhiko jivo mayopadhika ishvara**
Mayavidyagunatita Брахма vedantadindima

Sakaram около nirakaram sagunam cagunatmakam
Tattvam tadbrahma paramamiti vedantadindima

Namaharupabhimana syatsamsara sarvadehinam
Saccidanandadrshti syanmuktir vedantadindima

Saccidanandasatyatve mithyatve namarupayo
Vijnate kimidam jneyamiti vedantadindima


Добавить комментарий